top of page

ANNUAL REPORT

HRD

TRD Annual Report
COVER Annual 2565.jpg
TRD_Annual Report_2021-1 new.jpg
ปก_รายงานประจำปี 63.jpg
annual report 2019.png
ปปช.jpg

หนังสือชุดวิชาป้องกัน

การทุจริต

กระทรวงคมนาคม

HRD

DOH Annual Report
ปกรายงานประจำปี 2565.jpg
เปิดหนังสือ
เปิดหนังสือ
เปิดหนังสือ
ประกาศผลสอบแข่งขัน

กองฝึกอบรม ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการต่างๆ

ในปีที่ผ่านมาเพื่อสนองตอบเป้าหมายขององค์กร