top of page

กองฝึกอบรม กรมทางหลวง

ADDRESS: (ที่อยู่)

2/486 อาคารกองฝึกอบรม กรมทางหลวง

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท

กรุงเทพฯ 10400 

Tel: 02-354-6668-76 Ext. 25418, 25437

Fax: 0 2354 3108

Web Site : http://www.trainingdoh.com

  • White YouTube Icon
  • White RSS Icon
  • Facebook - White Circle

กองฝึกอบรม กรมทางหลวง

ADDRESS: (ที่อยู่)

2/486 อาคารกองฝึกอบรม กรมทางหลวง

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท

กรุงเทพฯ 10400 

Tel: 0-2206-3789 Ext. 25411 

Fax: 0 2354 3108

Web Site : http://www.trainingdoh.com

  • White YouTube Icon
  • White RSS Icon
  • Facebook - White Circle

You can contact us

กองฝึกอบรม กรมทางหลวง 

ยินดีให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รวมถึง ข้อมูลสำหรับการประสานงานต่างๆ 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้จากข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้น....

bottom of page