top of page
Video Game

1) ศึกษาวิเคราะห์นำเทคโนโลยีและรูปแบบใหม่มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2) ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนและติดตามประเมินผล
3) ออกแบบและจัดทำสื่อเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของบุคลากรด้วยเทคโนโลยี

    และนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบการเรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์

    (e-Learning), การเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ (Real-time) และ

   (Non Real-time), การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 
    (Course Online), เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ABOUT
Team

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในยุคดิจิทัลเป็นเครื่องมือ

ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถ

เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เราจึงตระหนัก

เพื่อนำเครื่องมือดิจิทัล

ที่มีความทันสมัย

เพื่อให้บุคลากรได้เข้าถึง

การพัฒนา

+
+
+
+
+

ช่องทางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

bottom of page