top of page
Web Consultation

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

+
+
+
+

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาบุคลากร

การคัดเลือกวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสำหรับการพัฒนาบุคลากรในยุค 4.0

1)   ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในกรมทางหลวง

     ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
     ทุกสายงาน ทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน  
2)   พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติด้านการบริหาร

     ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารงาน

     ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ABOUT
Team

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร

bottom of page