top of page

OUR NETWORK

Theory Wellness Infographic Cycle Diagram Graph.jpg

เครื่อข่ายต่างๆ ของหน่วยงานเรา

กองฝึกอบรม มีเครือข่ายหน่วยงานในหลายส่วน 

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รวบรวมเครือข่ายและ

ประเภทของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

การเข้าถึง เพื่อเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

bottom of page