top of page
A Book

1)  ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้     
2)  ดำเนินการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
3)  จัดทำแผนและดำเนินการโครงการ และกิจกรรมต่างๆ

     เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ABOUT
Team

เพื่อสร้างนวัตกรรม

ความรู้ที่สนับสนุน

การดำเนินงานขององค์กรและต่อยอดความรู้

ในมิติต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ขององค์กร

มหกรรมความรู้กรมทางหลวง KM Expo.

กิจกรรม COP

คู่มือการจัดการความรู้

เครือข่ายวิทยากรเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร

+
+
+
+

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร

bottom of page