top of page

เอกสารแจ้งเวียน

การดำเนินการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมประเภทต่างๆ จำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับระเบียบและข้อกำหนด

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพและขอบเขตการดำเนินงาน

ที่สามารถจะกระทำได้ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และอยู่ภายใต้งบประมาณ

ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระเบียบการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน

และการประชุมระหว่างประเทศ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัั่วไป

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน

เป็นรัฐบาลดิจิทัล

ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน

เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560

แจ้งเวียนอื่นๆ 

รวมรวมเอกสารที่ได้แจ้งเวียน

เกี่ยวกับการฝึกอบรม

bottom of page