top of page

โครงสร้างการบริหาร

กองฝึกอบรม

Dr.-Piyapong-Jiwattanakulpaisarn-905x1024.jpg
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

กองฝึกอบรม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล)

รก.รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

(นายชั้นเชิง พุ่มทะเล)

ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พี่เมย์.gif

(นางศิริยา สมุทระประภูต)

รก.ผอ.กลุ่มแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(นายถิรเดช ศิลาโรจน์)

ผอ.กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พี่เมย์.gif

(นางศิริยา สมุทระประภูต)

ผอ.กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง

11_edited.png

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร

(นางจินดารัตน์ เงาประเสริฐวงศ์)

P'Wat.gif

(ว่าที่ ร.ต.วสุวัตน์ วิฑูรสูตร)

ผอ.กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(นางมาลี เทพมาลี)

ผอ.ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง

bottom of page