top of page

โครงสร้างการบริหาร

กองฝึกอบรม

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

กองฝึกอบรม

นายปราบพล โล่ห์วีระ

ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

(นายชั้นเชิง พุ่มทะเล)

ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พี่ตี่_edited.jpg

(นางกิตปวีณ์ เกิดขวัญ)

ผอ.กลุ่มแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พี่เมย์.gif

(นางศิริยา สมุทระประภูต)

ผอ.กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พี่เอ๋.jpg

(น.ส.พุทธรักษา เรืองศิริ)

ผอ.กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง

11_edited.png

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร

(นางจินดารัตน์ เงาประเสริฐวงศ์)

S__2539655.jpg

(นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์)

ผอ.กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(นางมาลี เทพมาลี)

ผอ.ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง

bottom of page