ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2559

Operation Report

ผลการดำเนินงาน

กองฝึกอบรม ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

จากปัจจัยหลายด้านประกอบกัน

เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตอบสนองตามวัตถุประสงค์

การพัฒนาทรัพยากรรายบบุคคล และเป้าประสงค์ขององค์กร

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562