READ MORE

กองฝึกอบรม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับจัดกิจกรรม

ที่มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร

แผนการดำเนินงาน

Our Plan

แผนการดำเนินงาน

ประจำปี 2564

แผนการดำเนินงาน
ประจำปี 2565

Our HRD Year Plan

แผนการดำเนินงาน

ประจำปี 2561

แผนการดำเนินงาน

ประจำปี 2562

แผนการดำเนินงาน

ประจำปี 2563

Our HRD Year Plan

แผนการดำเนินงาน

ประจำปี 2559

แผนการดำเนินงาน

ประจำปี 2560

Way to make a plan

Operation Plan

เพื่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดและมีการจัดดำเนินการในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การจัดทำแผนจึงเปรียบเสมือนแนวทางการดำเนินการขององค์กรที่สามารถนำไปปรับปรุงและปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้