top of page
Shutter

CPD

กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่ายจากสภาวิศวกร

ซึ่งการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ CPD เป็นกิจกรรมการคิดจำนวนชั่วโมงของการปฎิบัติกิจกรรม

และให้น้ำหนักของกิจกรรมแตกต่างกันไป โดยการทำกิจกรรมนั้นต้องมีความต่อเนื่องกันตลอดระยะเวลาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งหน่วยความรู้ที่นำมาใช้ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับหน่วยความรู้

และต้องเป็นหน่วยความรู้ที่ ได้รับจากสภาวิศวกร องค์กรแม่ข่าย หรือหน่วยงานใดๆ หรือในองค์กรของกรมทางหลวง

คลิปสอนใช้งานระบบ CPD สำหรับสมาชิก : การบันทึกคะแนนด้วยตนเอง

CPD

CPD

ดูตอนนี้
คลิปสอนใช้งานระบบ CPD สำหรับสมาชิก : การตรวจสอบกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรแม่ข่าย