(ด้านงานมาตราฐานงานทาง)

ห้องสมุดและเอกสารความรู้ต่างๆ

หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างทาง
คู่มือ
.

หลักเกณฑ์

การคำนวณ

ราคากลาง

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แนวทาง&วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการ
แนวทาง/วิธีปฏิบัติ
และรายละเอียด

ประกอบการถอดแบบ

คำนวณราคากลาง

งานก่อสร้าง

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัต
หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก

ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

ในการจ้างเพื่อขอ

จดทะเบียนเป้็น

ผู้รับเหมางานก่อสร้าง

ชั้นพิเศษของ (กท.)​​

ดัชนีราคาเพื่อประกอบการคำนวณค่า K.jpg
ดัชนีราคา
.

เพื่อใช้ประกอบการ

คำนวณค่า K

(เดือน พฤษภาคม 62)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัต
หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก

ผู้มีคุณสมบัติ

เบื้องต้นฯ เพื่อขอ

ขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา

งานบำรุงทาง (กท.)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัต
หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก

ผู้มีคุณสมบัติ

เบื้องต้นฯ เพื่อขอ

ขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา

งานก่อสร้าง (กท.)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัต
หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก

ผู้มีคุณสมบัติ

เบื้องต้นฯ เพื่อขอ

ขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา

งานสะพาน (กท.)

มาตราฐานที่ใช้ในการทดสอบเครื่องจักร.jpg
มาตราฐาน
และหลักเกณฑ์

Pavement

In-place

Recycling

การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F.jpg
Factor F

การทบทวนและ

ปรับปรุงตาราง FACTOR F 

ตามหนังสือ ว364 ลว.15 กันยายน 59

(กรมบัญชีกลาง)

การประเมินผลลัพธ์โครงการของกรมทางหลวงตาม
โครงการศึกษา

การประเมินผลลัพธ์โครงการ

ของกรมทางหลวงตามยุทธศาสตร์

สำคัญของประเทศ ระยะที่ 1

01fb3e375286d98cbc46c50e917db249-note-bo
Lost Soles

Your Text Here​​

01fb3e375286d98cbc46c50e917db249-note-bo
Running Suits

Your Text Here​​