ห้องสมุดและเอกสารความรู้ต่างๆ

(ด้านงานอำนวยความปลอดภัย)

ดาวน์โหลด.png
คู่มือ

มาตราฐาน

ป้้ายจราจร

คู่มือ_มาตราฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจร
คู่มือ

มาตราฐาน

การออกแบบ

และติดตั้งป้้าย

จราจร

1_229_orig.jpg
คู่มือ

เครื่องหมายควบคุมการจราจรในงาน

ก่อสร้าง งานบูรณะ

และงานบำรุงรักษา

ทางหลวงแผ่นดิน

ดาวน์โหลด.jpg
คู่มือ

การติดตั้งป้้าย

จราจรและงานก่อสร้าง งานบูรณะและงานบำรุงรักษา

ทางหลวงพิเศษ

คู่มือแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์กั้นและสิ่งอ
คู่มือแนะนำ

การติดตั้งอุปกรณ์

กั้นและสิ่งอำนวยความปลอดภัย

(สป.)

ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้งเครื่องหมาย
ข้อแนะนำ/แนวทาง

การติดตั้ง

ครื่องหมาย

ปุ่่มบนผิวจราจร

(สป.) 2550

รายงานการศึกษาวิเคราะห์บริเวณอันตรายบนทา
รายงานการศึกษา

วิเคราะห์บริเวณอันตราย

บนทางหลวง

ทั่วประเทศ

พ.ศ. 2547 (สป.)

คำแนะนำในการแก้ไขจุดเสี่ยง.jpg
คำแนะนำ

ในการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง

เบื้องต้น

(สป.)

safty01.jpg
คู่มือ

เครื่องหมายควบคุม

การจราจร

(กันยายน 2545)

safty02.jpg
คู่มือ

เครื่องหมายควบคุม

การจราจร

(พ.ศ. 2531)

คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนระหว่าง
คู่มือ

การตรวจสอบความปลอดภัย

ทางถนนระหว่าง

การก่อสร้าง

(มกราคม 2550)

ดาวน์โหลด.jpg
คู่มือ

ข้อกำหนดและมาตราฐานทั่วไป

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

คู่มือการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเกิดอุ
คู่มือ

การเฝ้้าระวัง

และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง

>> RSA <<

พ.ศ. 2549

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถ
การเผยแพร่

องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน (รายงานฉบับสมบูรณ์)

คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับถนนที่เ
คู่มือ

การตรวจสอบความปลอดภัย

สำหรับถนน

ที่เปิดให้บริการแล้ว

(กุมภาพันธ์ 2548)

ดาวน์โหลด (1).jpg
คู่มือ

การติดตั้งป้้ายจราจรบริเวณ

ทางแยก

(กันยายน 2552)

ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้งเครื่องหมาย
ข้อแนะนำ/แนวทาง

การติดตั้งเครื่องหมายปุ่่มบริเวณ

ผิวจราจร 

ธันวาคม 2550

รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมาย
รายละเอียดและ
ข้อกำหนด

การจัดทำเครื่องหมาย

จราจรบนผิวทาง

(กรกฎาคม 2551)

งานติดตั้งไฟฟ้าสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบน
คู่มือ

งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

และไฟฟ้ากะพริบ

บนทางหลวง

การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเห
คู่มือการเฝ้้าระวัง
และแก้ไขปัญหา

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทางหลวง

>> Black Spot <<

พ.ศ. 2549

การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเห
คู่มือการเฝ้้าระวัง
และการแก้ไขปัญหา

การเกิดอุบัติเหตุ

บนทางหลวง

>> Traffice Eng. <<

พ.ศ. 2549